Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1.1. Aplikácia obchodných podmienok.
  Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Rental Service s. r. o., Liptovská Kokava 100, 032 44 Liptovská Kokava, IČO: IČO: 51204894, DIČ: 2120637684, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68877/L (ďalej len "predávajúci alebo obchodník") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva"), prípadne iných zmlúv, ktoré sú uzavreté prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "webové rozhranie obchodu"), ktorý je predávajúcim prevádzkovaný najmä na internetovej adrese www.tiamo.sk, pričom sú rozlične práva a povinnosti:
  a) medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len " kupujúci spotrebiteľ "), pričom spotrebiteľ je definovaný v zmysle platnej legislatívy, najmä smerníc a §52 ods. 4 zákona číslo 40/1964 Zb. v platnom znení, Občianskeho zákonníka, ako akákoľvek fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti
  b) medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou podnikajúcej podľa živnostenského zákona alebo iného osobitného zákona, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a medzi predávajúcim a štátom, štátnou organizáciou alebo samosprávnou územnou jednotkou (ďalej len "kupujúci podnikateľ"), pričom definícia podnikateľa zodpovedá ustanoveniam §2 zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení, Obchodný zákonník..
  c) „kúpna zmluva“ je akákoľvek zmluva, na základe ktorej obchodník prevedie alebo sa zaviaže, že prevedie vlastníctvo tovaru na kupujúceho a tento zaplatí alebo sa zaviaže, že zaplatí jeho cenu, a to vrátane akejkoľvek zmluvy, ktorej predmetom je tak tovar, ako aj služby
 • 1.2. Označenie kupujúceho.
  Pokiaľ tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti spoločne pre kupujúceho spotrebiteľa aj kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci spotrebiteľ aj kupujúci podnikateľ zhodne označovaní ako kupujúci.
 • 1.3. Právny poriadok.
  Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade prítomnosti cudzieho prvku. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov.
 • 1.4. Webové stránky.
  Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok predávajúceho, ktoré sú umiestnené najmä na internetovej adrese https://tiamo.sk/ (ďalej len "webové stránky") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 • 1.5. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve.
  Práva a povinnosti odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • 1.6. Jazyk kúpnej zmluvy.
  Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 • 1.7. Predchádzajúce obchodné podmienky.
  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 • 2.1. Založenie užívateľského účtu.
  Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • 2.2. Údaje kupujúceho.
  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, ktoré je povinný pri akejkoľvek zmene bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.
 • 2.3. Zabezpečenie.
  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.
 • 2.4. Zrušenie užívateľského účtu.
  Predávajúci môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez náhrady zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako päť (5) rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 • 2.5. Dostupnosť užívateľského účtu.
  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 3.1. Ponuka tovaru.
  Webové rozhranie obchodu obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, tj najmä názov a hlavné charakteristiky tovaru, ceny tovarov a náklady na jeho balenie a dodanie. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a všetkých súvisiacich poplatkov a príspevkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Umiestnením ponuky tovaru vo webovom rozhraní obchodu vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.
 • 3.2. Objednávka.
  Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä:
  a) informácie o kupujúcom - fakturačné údaje,
  b) informácie o objednávanom tovaru (kupujúci "vloží" objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  c) informácie o požadovanom spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
  d) informácie o požadovanom spôsobe doručenia tovaru
  e) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 • 3.3. Potvrdenie objednávky.
  Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť kontrolovať, meniť a opravovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé. Bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 • 3.4. Dodatočné potvrdenie objednávky.
  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a pod) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, alebo telefonicky).
 • 3.5. Uzavretie kúpnej zmluvy.
  Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
 • 3.6. Lehota na dodanie tovaru.
  Kupujúci berie na vedomie, že lehota na dodanie tovaru uvedená u jednotlivého tovaru vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke je vzhľadom k technickým možnostiam predávajúceho iba orientačné. Kúpna zmluva preto neobsahuje dohodu zmluvných strán na konkrétnej lehote k dodaniu tovaru.
 • 3.7. Zjavne nízka kúpna cena.
  Kupujúci berie na vedomie, že ak je cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke zjavne nižšia, než bežná cena rovnakého tovaru v mieste a čase (najmä z dôvodu chyby v písaní alebo v počítaní či z dôvodu technickej chyby na strane predávajúceho a pod.), nie je kúpna zmluva vôbec uzatvorená, hoci predávajúci potvrdil kupujúcemu prijatie objednávky. Jedná sa o kúpnu zmluvu uzavretú v rozpore s dobrými mravmi, ktorá je od začiatku absolútne neplatná. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu tým vzniknutú.
 • 3.8. Náklady kupujúceho súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy.
  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod) si hradí kupujúci sám.
 • 3.9. Zmena kúpnej zmluvy.
  Po uzavretí kúpnej zmluvy môže kupujúci požiadať predávajúceho (najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty) o zmenu obsahu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je zmenená okamihom doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí zmeny kúpnej zmluvy na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nie je povinný prijať zmenu kúpnej zmluvy, najmä ak už tovar odovzdal tretej osobe na prepravu alebo ak tovar upravil podľa požiadaviek kupujúceho.
 • 3.10. Uzavretie darovacej zmluvy.
  Ak predávajúci v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy prenecháva kupujúcemu darček, je tým medzi zmluvnými stranami uzavretá darovacia zmluva, ktorej platnosť a účinnosť je priamo závislá na kúpnej zmluve. Darovacia zmluva obsahuje rozväzovaciu podmienku, podľa ktorej zaniká súčasne so zánikom kúpnej zmluvy (článok 5.10), najmä ak kupujúci spotrebiteľ využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2. Po zániku darovacej zmluvy je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať, aby mu vrátil v lehote stanovenej v článku 5.3. spoločne s vráteným tovarom taktiež prenechaný darček a ak nie je toho schopný, aby mu zaplatil hodnotu darčeka zodpovedajúcu bežnej cene rovnakého tovaru uvedenej vo webovom rozhraní obchodu a ak predávajúci neponúka tento tovar na predaj, potom bežnej cene rovnakého tovaru v mieste a čase.

4. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 4.1. Kúpna cena.
  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 • 4.2. Spôsoby zaplatenia kúpnej ceny.
  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  b) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho číslo 
  SK06 0900 0000 0051 7010 4163, SWIFT: LUBASKBX vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., (ďalej len "účet predávajúceho"), pričom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol oznámený mu predávajúcim;
  c) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému, ak to predávajúci ponúka;
  d) bezhotovostne platobnou kartou, ak to predávajúci ponúka;
 • 4.3. Splatnosť kúpnej ceny.
  V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzatvorenia kúpnej ZMLUVY. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celý kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 • 4.4. Odoslanie tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.
  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (článok 3.4) požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • 4.5. Faktúra.
  Ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 • 4.6. Zľavy.
  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne sčítať alebo kombinovať.
 • 4.7. Zmluvná pokuta.
  Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • 5.1. Kúpne zmluvy, od ktorých nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť.
  Právo kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že nemožno odstúpiť najmä od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci spotrebiteľ ich originálny obal, od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov, , od kúpnej zmluvy ktorej predmetom bol tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 • 5.2. Právo na odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní.
  V súlade s právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky má kupujúci spotrebiteľ na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • 5.2.1. Kupujúci spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia v súlade s §10 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy odporúča predávajúci použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:: (Odstupenie_od_kupnej_zmluvy_tiamo) na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@tiamo.sk.
 • 5.2.2. Pred odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ oprávnený tovar vybaliť z pôvodného obalu a primeraným spôsobom vyskúšať – obdobným spôsobom ako by bol tovar prezentovaný v kamennej predajni, či mu tovar vyhovuje. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ešte pred odoslaním tovaru predávajúcim alebo pred prevzatím tovaru. Spôsob prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy, tzn. kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď tovar prevzal osobne od predávajúceho. Poškodenie tovaru nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami (článok 3.10, článok 5.10).
 • 5.2.3. Obchodník vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom; to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Ak je kupujúci najmenej tridsať (30) dní v omeškaní s vrátením tovaru, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru. Tovar nemusí byť vrátený v pôvodnom obale, avšak musí byť kupujúcim zabalený takým spôsobom, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu - predávajúci preto kupujúcemu odporúča, aby bol tovar vrátený v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť.
 • 5.2.4.. Akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ. Predávajúci si na posúdenie vráteného tovaru vyhradzuje lehotu 14 (štrnásť) dní.
 • 5.3. Právo predávajúceho na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
  Všetky náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ. Kupujúci spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, najmä ak bol vrátený tovar kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný alebo ak kupujúci spotrebiteľ užíval tovar zjavne výrazne nad mieru, ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru vyplývajú z nákladov požadovaných tretími osobami (tzn. subjektmi poskytujúcimi odborný servis, opravu a údržbu) po predávajúcim.
 • 5.4. Právo predávajúceho na náhradu škody.
  Kupujúci berie na vedomie, že pri akomkoľvek odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody a to najmä ak je vrátený tovar poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.
 • 5.5. Možnosť zápočtu predávajúcim.
  Predávajúci je oprávnený proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárok na náhradu vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky na zmluvné pokuty vyplývajúce z obchodných podmienok.
 • 5.6. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy.
  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:
  a) ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;
  b) ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky;
  c) ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu;
  d) pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam;
  e) ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať;
  f) ak kupujúci nevykonal dodatočné potvrdenie objednávky požadovanej predávajúcim (článok 3.4);
  g) ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas;
  h) ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas.
 • 5.7. Zánik kúpnej zmluvy.
  Kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Zánik zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na zaplatenie nárokov na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárokov na náhradu vzniknutej škody, nárokov na úroky z omeškania a nárokov na zmluvné pokuty, pretože tieto ustanovenia sú plne oddeliteľné od kúpnej zmluvy a trvajú aj po zániku kúpnej zmluvy. Zánikom kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká tiež prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami (článok 3.10).

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 • 6.1. Spôsob dodania tovaru.
  Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke svojím výberom z možností ponúkaných predávajúcim. Ak sa predávajúci na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho dohodne s kupujúcim na inom spôsobe dodania tovaru, než ktorý predávajúci aktuálne ponúka, nesie kupujúci od okamihu, keď predávajúci odovzdá tovar na prepravu, nebezpečenstvo škody na tovare a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • 6.2. Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom.
  Kupujúci spotrebiteľ nie je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať (tzn. tovar vybaliť z pôvodného obalu), avšak predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi kontrolu tovaru odporúča. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi ďalej dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tovar nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému zákazníkovi, tzn. priamo vodičovi alebo prepravcovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach predávajúceho. Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal tovaru nejavil známky poškodenia, pričom na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovar nemôže byť braný ohľad.
 • 6.3. Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom.
  Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar ako aj celistvosť jeho obalu pri jeho prevzatí skontrolovať. Ak kupujúci podnikateľ zistí zjavné vady tovaru, je povinný to okamžite oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nie je povinný tovar od prepravcu prevziať. Ak kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné vady tovaru okamžite po ich zistení alebo pokiaľ tovar od prepravcu prevzal, má sa za to, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných vád. Iné ako zjavné vady tovaru, tj najmä skryté vady tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia vád tovaru.
 • 6.4. Omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.
  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
 • 6.5. Opakované dodanie tovaru.
  Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.
 • 6.6. Dodacie podmienky predávajúceho.
  Podmienky prepravy tovaru a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru upravujú dodacie podmienky predávajúceho, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU (REKLAMÁCIA), ZÁRUKA

 • 7.1. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúce z občianskeho zákonníka.
  Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením občianskeho zákonníka.
 • 7.2. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúce z obchodného zákonníka.
  Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením obchodného zákonníka.
 • 7.3. Zhoda s kúpnou zmluvou.
  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 • 7.4. Rozpor s kúpnou zmluvou.
  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.
 • 7.5. Rozsah záruky.
  Ak nejde o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o tovar použitý, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za vady tovaru, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ďalej len "záruka"). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. U všetkého ostatného tovaru sa záruka nevzťahuje a zaniká na:
  a) opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
  b) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou;
  c) vady spôsobené neodbornou alebo nesprávnou prepravou, skladovaním, montážou, údržbou alebo obsluhou, zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo zásahom do tovaru (najmä porušenie pečatí);
  d) vady spôsobené nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru takým spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou výrobcu tovarov alebo všeobecnými zásadami užívania tovaru;
  e) poruchy spôsobené použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, mechanickými, chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcu tovarov alebo podmienkam primeraným bežnému užívaniu tovaru;
  f) vady spôsobené vyššou mocou, najmä elektrickým výbojom alebo prírodnými živlami ako je voda, oheň, vietor, zem alebo inými extrémnymi prírodnými a fyzikálnymi procesmi.
  g.) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  h.) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  i.) uplynutím záručnej doby tovaru,
 • 7.6. Záručná doba.
  Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi záručnú dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov a kupujúcemu právnická osoba - podnikateľ poskytuje záručnú dobu šesť (6) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa, v ktorom kupujúci prevzal tovar. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný subjekt než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, rovnako tak, ak dôjde k výmene len časti tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby do skončenia záručnej doby uschoval doklad o zakúpení tovaru (faktúru). Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, tzn. s dobou, po ktorú pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojej kvalite, funkciám, úžitkovým vlastnostiam a danému účelu vydržať.
 • 7.7. Záručný list.
  Predávajúci k predanému tovaru bežne nevydáva záručné listy, pretože pre uplatnenie reklamácie je dostačujúca doklad o zakúpení tovaru (faktúra).
 • 7.8. Uplatnenie reklamácie.
  Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho (ďalej len " reklamácia "), uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzky určenej na prijímanie reklamácií (Liptovský Mikuláš, Baranovská 996, Slovensko, 031 01, Slovenská republika). Pri tovare použitom, ktorý je tak vo webovom rozhraní obchodu výslovne označený, práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zaniknú. Pre rýchle vybavenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby využil reklamačný protokol na webovej stránke predávajúceho (https://tiamo.sk/files/upload/SK%20tiamo%20reklamacny_protokol%20ok.pdf). Ak je v záručnom liste uvedená tretia osoba určená na opravu tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určené na vykonanie záručnej opravy. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar, spoločne s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutne potrebné na posúdenie vád tovaru (napr. káble pre spustenie). Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to aspoň predložením kópie dokladu o zakúpení tovaru (faktúry), kópia záručného listu alebo iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál dokladu o zakúpení tovaru (faktúru), originál záručného listu, pôvodný obal tovaru ani návod na použitie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný na reklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy, a pokiaľ možno s návodom na používanie. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby uplatnil reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady tovaru, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
 • 7.9. Lehoty na vybavenie reklamácie.
  Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady tovaru. V prevádzke predávajúceho musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť predávajúcim vybavená v nasledujúcich lehotách:
  a) v prípade kupuj